Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZANOWNI RODZICE !

Od 9 maja 2022 r. o godz. 13:00 rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do publicznych przedszkoli miejskich, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku 3. lat, zamieszkałe w Słupsku.


Rodzic, po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji, dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich będą brane pod uwagę następujące kryteria:

I. ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.;

 2. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska i przynajmniej jedno z nich mieszka w Słupsku – 70 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35 pkt.;

 3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 27 pkt.;

 4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 10 pkt.;

 5. kandydat, który został zaszczepiony zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia lub jest długotrwale odroczony od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych – 15 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru, należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów, o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanego przedszkola oraz dwóch alternatywnych.Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki pierwszego wyboru.

Oferty placówek będą dostępne dla rodziców 9 maja o godz. 8:00.

Rekrutacja ID: 146; Wersja: 23.142.336.119 Harmonogram ID: 0;