Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice !

Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Słupsku. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

Przypominamy, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, należy dostarczyć do przedszkola w terminie od 20 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Dodatkowo obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w Słupsku dnia 26 lutego 2020 r.

 • kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek.;
 • kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają się z podatku dochodowego na rzecz miasta Słupska;
 • kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie;
 • kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną.


  W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

  W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do placówki pierwszego wyboru.


  Rekrutacja ID: 138; Wersja: 20.143.310.2085 Harmonogram ID: 757;